1. DEFINICJE

1.1. Regulamin sklepu internetowego– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu www.formy-wyrazu.pl. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
1.3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4. Usługodawca – podmiot świadczący usług i sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.5.  Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.
1.6.  Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
1.7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
1.8.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,
z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
1.9.  Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.formy-wyrazu.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
1.10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
1.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.12.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. ZASADY OGÓLNE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym http://www.formy-wyrazu.pl/ (zwany dalej Sklepem) stanowi własność i prowadzony jest przez  (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „XANADU”, adres firmy: Krzysztof Matykiewicz, ul. Warszawska 215, 60-044, Gorzów Wielkopolski, NIP: 5992852328
2.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.formy-wyrazu.pl
2.3 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie Rejestracji Konta Klienta i realizacji Zamówienia.
2.4. Sklep internetowy www.formy-wyrazu.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
2.5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.formy-wyrazu.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3.2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3.3. Rejestracja użytkownika następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.formy-wyrazu.pl jest wypełnienie formularza zamówieniowego. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
3.6. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.formy-wyrazu.pl, dokonać wyboru towaru oraz jego atrybutów dodatkowych takich jak m.in. rozmiar, kolor, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybrane przez Klienta towary umieszczane są automatycznie w Koszyku Klienta.
4.3. Towary jak i dane umieszczone w Koszyku można modyfikować lub usunąć towar z Koszyka Klienta do momentu kliknięcia przycisku Przejdź do Kasy.
4.4. W Koszyku Klienta wyświetlane jest podsumowanie złożonego Zamówienia.
4.5. Po kliknięciu przycisku Przejdź do Kasy, wyświetlone zostają informacje w zakresie złożonego Zamówienia, Szczegóły Płatności, Wybór sposobu płatności i Wybór sposobu dostawy.
4.6. Po kliknięciu przycisku Kupuję i Płacę, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie.

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź na adres e-mail ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
5.2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą XANADU Krzysztof Matykiewicz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5.3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.
5.4. Czas realizacji zamówienia może wynosić od 1 do 2 dni roboczych, jeśli koszulka jest dostępna w magazynie. Czas oczekiwania na koszulki spersonalizowane może być dłuższy. Wysyłamy ją w ciągu 5 dni roboczych.
13. Klient jest na bieżąco informowany o statusie realizacji zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysyłanej na adres mailowy podany przez Klienta.

6. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

6.1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
6.2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
6.3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdej opcji sposobu dostawy na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
6.4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
6.5. Klient może śledzić przesyłkę przy pomocy dostarczonych przez Kuriera lub Pocztę Polską aplikacji do śledzenia przesyłki.
6.6. Każda paczka wysłana przez Sklep Internetowy jest odpowiednio etykietowana i zapakowana przed uszkodzeniem. Każda paczka przed wysłaniem do Klienta jest sprawdzana i dokumentowana.
6.7. Każdy Klient ma prawo otworzyć przesyłkę w obecności kuriera przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki.
6.8. Klient jest proszony o sprawdzenie przesyłki przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki. Prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie nie zostało otworzone czy są braki w produkcie lub widoczne uszkodzenia. Jeśli tak to prosimy o spisanie protokołu z kurierem i nie odbieranie przesyłki.
6.9. W protokole przesyłki prosimy o opisanie stanu wysyłanej rzeczy i opisu uszkodzeń. Spisanie protokołu ułatwia postępowanie reklamacyjne.

7. PŁATNOŚCI

7.1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon, lub imienny dowód zakupu (fakturę).
7.2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych  lub przelewem na konto bankowe Sklepu.
7.3. Kwota zakupu podana w sklepie zawiera podatek VAT.

8. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
8.2.  Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
8.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nie zawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu
8.4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
8.5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8.6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8.7. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.
8.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. PROCEDURA REKLAMACJI

9.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).
9.2. Niektóre produkty posiadają gwarancję producenta na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
9.3. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
9.4. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.formy-wyrazu/zwroty-reklamacja
9.5. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
9.6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
9.7. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 9.6 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
9.8. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta)

10 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10. 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
10.2. Dane osobowe wykorzystywane  są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
10.3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: sklep@formy-wyrazu.pl
10.4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
12.2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).